Versenyszabályzat

Az Országos Kreatív Matematika Verseny Versenyszabályzata

Az Országos Kreatív Matematika Verseny Versenyszabályzata

Az Országos Kreatív Matematika Verseny (a továbbiakban: Verseny) szervezője

A Verseny szervezője a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Szervező).
A Szervező székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

2. A Verseny célja

A Verseny célja az, hogy az azon résztvevő tanulók matematikai ismereteikre alapozva olyan feladatokat oldjanak meg, amelyekben a kreatív gondolkodás, a digitális tudás, a digitális eszközhasználat is jelentős szerepet kap. A Verseny célja az is, hogy fejlessze a résztvevő tanulók problémamegoldó képességét, a csapatmunkát, és teret adjon a digitális eszközök kreatív alkalmazásának, s közben megmutatja számukra, hogy tanulás és versenyzés közben is lehet élményeket szerezni.

3. A Verseny menete

A Verseny három fordulóból áll, az egyes fordulók értékelése külön-külön történik.
A Versennyel kapcsolatos mindenkori részletes információk a www.matechversenyek.hu oldalon és a Verseny Facebook oldalán, a www.facebook.com/matechverseny oldalon érhetőek el 2021. november 30. napjától.
A Verseny időtartama: 2021. december 17. - 2022. április 12.
Döntő és eredményhirdetés: 2022. április 12.
Első forduló 2022. január 18.
Az első forduló lebonyolítása „online” módon történik, az egyes feladatok megoldásait meghatározott szempontrendszer szerint pontozzák. A feladatok megoldásához szükséges kiegészítő információkat, illetve a forduló előtt esetlegesen kitűzött feladatokat a csapatok a Verseny honlapján és Facebook oldalán érhetik el.
A második fordulóba az első forduló eredményei és a Versenybizottság döntése alapján meghatározott számú csapat jut tovább. A továbbjutó csapatok listáját a Szervező a Verseny honlapján hozza nyilvánosságra az első fordulót követő két héten belül.

Második forduló 2022. február 17.
A második forduló lebonyolítása az első fordulóhoz hasonlóan „online” módon történik, az egyes feladatok megoldásait meghatározott szempontrendszer szerint pontozzák. A második fordulóba jutott csapatok a kiegészítő információkat, illetve a forduló előtt esetlegesen kitűzött újabb feladatokat, a Verseny honlapján és Facebook oldalán érhetik el.

A második fordulóból továbbjutó csapatok neveit a rendezők a Verseny honlapján hozzák nyilvánosságra a fordulót követő két héten belül. A második forduló alapján a

 • 6 legjobb eredményt elérő, emelt szintű matematika oktatásban résztvevő (három csapattag közül legalább egy fő matematika tagozatos vagy emelt szintű matematikai osztályba jár) és a
 • 6 legjobb eredményt elérő, nem emelt szintű, normál tanterv szerinti matematika oktatásban résztvevő csapat

jut be az országos döntőbe. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet.
Az online fordulók lebonyolítása az érintett köznevelési intézmények felügyeletével történik.

Harmadik forduló (döntő) 2020. április 12.
A csapatoknak a döntőben, az előre kiküldött feladatkiírás és segédanyagok alapján a döntőt megelőzően elkészített versenyfeladatukat be kell mutatniuk, ezen kívül kreatív, digitális eszközhasználaton alapuló feladatokat kell megoldaniuk, amelyek szóbeli, írásbeli és gyakorlati – prezentációs – részekből állnak.

A harmadik fordulót a Klebelsberg Központ által felkért zsűri helyben értékeli. A zsűri a csapatok sorrendjét, azaz a helyezéseket az előzőleg kiadott feladatok értékelése, valamint a versenyfeladatokra adott pontszámok alapján dönti el, nagy hangsúlyt helyezve a gyakorlati feladatokra adott válaszokra, a megoldásban megmutatkozó kreativitásra, a csapatmunkára és az előadói készségre. A döntőben az emelt szintű és a nem emelt szintű (normál tanterv szerinti) matematika oktatásban résztvevő csapatok közül is az első három-három helyezett kerül díjazásra.

A döntőbe továbbjutó csapatok és kísérő tanáraik részére a Klebelsberg Központ az utazás költségét állja, a helyszínen a csapattagok és tanáraik részére büféebédet biztosít. Az egyes fordulókra elkészített versenymunkákat – amennyiben azok egyéni, eredeti jellegüknél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak – a Klebelsberg Központ saját szellemi tulajdonának tekinti, és ezért a versenyző tanulók felé díjfizetési kötelezettséggel nem tartozik.

4. A Versenyben való részvétel feltételei


A részvétellel kapcsolatos tudnivalók

A Versenyre a középiskolák 10. és 11. osztályos tanulóinak 3 fős csapatai jelentkezhetnek. A csapatokat a felkészítő tanáruk nevezi be a www.matechversenyek.hu weboldalon keresztül, aki egyben a Szervezővel a kapcsolatot is tartja. Egy iskola részéről több csapat is jelentkezhet, ugyanakkor egy adott iskola tanulója csak egy csapat tagja lehet. Egy felkészítő tanár több csapatot is regisztrálhat. A csapatregisztráció megtörténte után a csapat tagjai email értesítést kapnak a benevezés tényéről, majd ezt követően a saját elektronikus elérhetőségükkel külön-külön is kötelesek regisztrálni a www.matechversenyek.hu weboldalon. A résztvevő tanulók és a felkészítő tanárok külön hozzájáruló nyilatkozattal elfogadják a jelen versenyszabályzat illetve az adatkezelés feltételeit, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményeiket, munkáikat, valamint a róluk készült képmás (fotó és/vagy videó) és/vagy hangfelvételeket (a továbbiakban együtt: Felvétel) a Szervező kezelje, felhasználja, nyilvánosságra hozza. A szerzői (felhasználási) jogok a Szerző vagy valamely közreműködője által készített Felvétel tekintetében a Klebelsberg Központot illetik.
A jelentkezéssel az érintett köznevelési intézmények vállalják, hogy – amennyiben a csapat igényli – a szükséges informatikai feltételeket biztosítják a csapatoknak az első és második forduló időpontjában. A szükséges informatikai feltételek az alábbiak:

 • csapatonként 3 számítógép (legalább két magos, 2.0 Ghz Intel Core 2 Duo, vagy ennél jobb processzor, minimum 2GB RAM),
 • böngésző program, valamint
 • a HTML5, Flash, Java alapú tartalmak futtatására alkalmas megjelenítő felület (javasolt Firefox, Chrome). Számítógépek és diákok okos eszközeihez vezetékes és vezeték nélküli internet kapcsolat biztosítása (javasolt minimum letöltési sebesség: 10 Mbit/s, minimum feltöltési sebesség: 512 Kbit/s).

A nevezés módja
Az felkészítő tanárok csapataikat 2021. december 01-től 2021. december 16-ig nevezhetik be online módon a http://www.matechversenyek.hu oldalon elérhető regisztrációs felületen. A nevezés, illetve a Versenyen való részvétel ingyenes, azaz a résztvevő tanulók, a felkészítő tanárok, illetve az érintett intézmények sem pénz fizetésére, sem bárminemű vagyoni érték nyújtására nem kötelesek.
A tanulók a csapatregisztrációt követő további teendőkről a felkészítő pedagógus által az online regisztrációs felületen a jelentkezéskor megadott elektronikus elérhetőségükön kapnak további tájékoztatást.

5. Kizárás a Versenyből

A Versenyhez kapcsolódó – a kiírásban, a jelen versenyszabályzatban, illetve a feladatokhoz kapcsolódó leírásokban (a továbbiakban: versenydokumentumok) található – előírások megtartását a Verseny Szervezője ellenőrzi. Amennyiben valamely csapat, illetve pedagógus a versenydokumentumokban meghatározott előírásoknak, feltételeknek nem tesz eleget, úgy a Verseny Szervezője felhívja a csapat kapcsolattartóját, illetve a pedagógust a Versennyel kapcsolatos előírások betartására. Amennyiben a csapat, pedagógus ismételten olyan magatartást tanúsít, amely nem felel meg a versenydokumentumokban foglaltaknak, úgy a Szervező a csapatot, pedagógust jogosult kizárni a versenyből. Pedagógus kizárása esetén az érintett köznevelési intézmények más felkészítő tanárt kell kijelölnie.
Amennyiben egy csapat, illetve a csapat érdekében a felkészítő pedagógus olyan, a versenydokumentumokban meghatározott előírásokkal, feltételekkel össze nem egyeztethető tevékenységet végez, amelynek következtében valamely csapat jogosulatlan előnyhöz jut, és a jogosulatlan előny mértéke nem állapítható meg vagy a Verseny tisztasága nem állítható helyre, úgy a Szervező az érintett csapatot a Versenyből kizárja.
Az egyes fordulók és a döntő vonatkozásában előzetes feladatok kerülhetnek meghatározásra. Az előzetes feladatok kidolgozása kötelező, azon csapatok, akik az előzetes feladat kiírásában megadott határidőig előzetes feladatukat nem készítik el, és az előzetes feladat kiírásában megadott módon nem nyújtják be, azok a Verseny további fordulói és a döntő részvételéből kizárásra kerülnek.

 

6. Sorsolás

Amennyiben a Verseny lebonyolítása körében sorsolásra kerül sor – különösen, de nem kizárólagosan nyeremény kiosztása, feladatelosztás kapcsán – úgy a Szervező legalább 3 főből álló sorsolási bizottságot köteles létrehozni.
A sorsolási bizottság feladata a sorsolás részrehajlástól mentes, szabályszerű lebonyolításának felügyelete. A sorsolási bizottság személyesen ellenőrzi a sorsolás előkészítésének folyamatát, illetve a sorsolás lebonyolítását. A sorsolásban részt vevő tanulókat egyedileg beazonosítható módon [például (csapat)név feltüntetésével] kell a sorsolás folyamán külön-külön papír alapon regisztrálni. A regisztrációt követően az egyedi azonosítóval ellátott regisztrációs papírokat egyenként egymástól meg nem különböztethető lezárható borítékokban kell elhelyezni, majd a sorsolás alkalmával használandó előzetesen ellenőrzött üres urnába kell belehelyezni.
A sorsolást olyan csak olyan személy végezheti, aki a sorsolás előkészítésében nem vett részt.
A sorsolást végző személy az urnából egyenként annyi borítékot húz elő, amennyi a sorsolás előzetesen meghatározott feltételinek megfelel.
A sorsolás előkészítéséről és lebonyolításáról sorsolási jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

 • sorsolás helyszínét és időpontját,
 • a sorsolás tárgyát,
 • annak rögzítését, hogy a sorsoláson résztvevő valamennyi érintett regisztrálásra került,
 • a résztvevők regisztrációs lapjának elhelyezése körében azt, hogy a borítékok egyezőek, azokon sem külsérelmi nyom, sem pedig a regisztrációs lapok azonosításra alkalmas más jelölés nem található,
 • a sorsoláshoz használt urna üres, és a sorsolás részlehajlástól mentes lebonyolítására alkalmas
 • annak rögzítését, hogy a sorsolás során bármilyen rendkívüli esemény történt-e, illetve annak megállapítását, hogy a sorsolás szabályosan zajlott-e le.
 • a sorsolási bizottság valamennyi tagjának aláírását és a keltezést.

7. Nyertesek közzététele

A Szervező a nyertesek, illetve a nyertes csapatok nevét a Verseny honlapján és Facebook oldalán teszi közzé, amihez a részt vevő tanulók a Versenyre történő jelentkezéssel, illetve a nevezési és adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárulnak.

 

8. A döntő nyereményei


A Verseny nyereménye a döntő eredményhirdetése során kerül átadásra.

1. helyezett csapat: csapattagonként egy iPad
2. helyezett csapat: csapattagonként egy professzionális android rendszerű tablet
3. helyezett csapat: csapattagonként egy nagy teljesítményű android tablet

A döntőbe jutott csapatok egyéb értékes jutalmakat kapnak.
A nyereményekhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
A Szervező a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.


9. Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).

Érintett: Az a természetes személy, aki a regisztráció során megadott adataival a Versenyen részt vesz és a Verseny feltételeit elfogadja (ideértve a jelen adatkezelési tájékoztatás tekintetében a versenyen részt vevő tanulókon kívül a versenyre a csapatot benevező tanárokat, valamint a tanulók feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőket vagy más törvényes képviselőket).
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Klebelsberg Központ (a továbbiakban a jelen adatkezelési tájékoztató tekintetében: Adatkezelő)
Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Klebelsberg Központ
Kriskó Beáta szakmai tanácsadó
cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel: +36-1-795-8036
email: beata.krisko@kk.gov.hu

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Adatkezelő a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tesz eleget.
Adatfeldolgozók megnevezése, elérhetőségei:
1.
MAX & FUTURE KFT.
Adószám: 12365423-2-43
Cím:  1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b. 1. emelet
Tel.: +36-1-799-1420
email: max@max.hu
2.
Dunaújvárosi Egyetem
Adószám: 15320988-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A
Tel.: +36-25-551-108
E-mail cím: rektorihivatal@uniduna.hu
3.
Google LLC (“Google”)
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Versenyre csapato(ka)t benevező pedagógus részéről: név, e-mail cím, munkáltató köznevelési intézmény 6 jegyű OM azonosítója, köznevelési intézmény neve, pedagógus 11 jegyű oktatási azonosítója.
A Versenyre a csapat tagjaként részt vevő tanuló részéről: a természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), e-mail cím, köznevelési intézmény neve, évfolyam, csapatnév, Felvétel.
A Verseny harmadik fordulójára bejutó tanulókról: természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), e-mail cím, köznevelési intézmény neve, évfolyam, csapatnév, Felvétel.
A Verseny harmadik fordulójára bejutó tanulók – jelen lévő – felkészítő pedagógusairól: név, e-mail cím, pedagógus 11 jegyű oktatási azonosítója, munkáltató köznevelési intézmény neve, munkáltató köznevelési intézmény 6 jegyű OM azonosítója, Felvétel.
A Versenyre a csapat tagjaként részt vevő versenyző nevében eljáró/ nyilatkozatának megtételéhez hozzájáruló törvényes képviselő részéről: név, lakcím.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a Verseny résztvevőivel való kapcsolattartás (név, e-mail cím), továbbá a jogosultság ellenőrzése (intézmény 6 jegyű OM azonosítója, pedagógus 11 jegyű azonosítója), illetve a versenyeredmények kihirdetése (név) céljából kezeli. A Versenyre benevezni kívánó tanulók születési adatait (születési év, anyja neve, születési hónap, születési nap) az Adatkezelő a Versenyben való részvételi feltétel megfelelésének ellenőrzése céljából kezeli. A törvényes képviselők adatait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:11-2:12.§-ára tekintettel kezeli.
A Felvételeket az Adatkezelő a Verseny népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve – versenyfeladatként beküldendő Felvétel esetén – a versenyfeladatok értékelése céljából kezeli. Adatkezelő a Verseny népszerűsítése érdekében a Felvételeket a www.matechversenyek.hu oldalon és a Verseny Facebook oldalán, a www.facebook.com/matechverseny oldalon, továbbá Verseny lebonyolításában közreműködő szervezetek, intézmények honlapján hozhatja nyilvánosságra.
Az adatkezelés jogalapja:

 1. a csapat tagjaként résztvevő tanuló részéről a tanuló, valamint a tanuló feletti szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselőjének hozzájárulása,
 2. a Versenyre csapato(ka)t benevező tanár, illetve harmadik fordulóra bejutott tanulókat felkészítő tanár esetén, az érintett tanár hozzájárulása.

Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal: Klebelsberg Központ, mint Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat – a Verseny nyerteseinek nevét kivéve – rajta és a Verseny lebonyolításában részt vevőkön (ideértve az adatfeldolgozókat is) kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az érintett hozzájárul. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
A Verseny nyerteseinek nevét a Verseny Szervezője a Verseny honlapján és Facebook oldalán teszi közzé.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama – a Felvételek kivételével – az adatkezelés céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. A Versenyre nevezés során (regisztráció) megadott adatok kezelésének időtartama 2021. december 01. − 2022. április 30.
A Versenyen résztvevő tanulókról, pedagógusokról készült Felvételeket, valamint a Verseny nyerteseinek nevét az Adatkezelő az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására irányuló kérelmet az 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46. címre vagy az ugyfelszolgalat@kk.gov.hu elektronikus elérhetőségre eljutatott levélben kérheti az adatkezeléssel érintett.
Az adatkezeléssel érintett jogai:
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból mennyi ideig kezeli az Adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor mely jogszabályok alapján mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést az Adatkezelő, vagy kinek továbbította a személyes adatokat.
Az érintett kérheti személyes adatainak törlését. A Verseny időtartama alatt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, vagy törlési kérelem benyújtása esetén a személyes adatokat Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli, a résztvevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Versenyben a továbbiakban nem vehet részt. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintetek jogosultak arra is, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezeléssel érintett az Adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy profilalkotás céljából továbbítaná vagy felhasználná.
Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy kérjék ezen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.
Érintett a fenti jogait az ugyfelszolgalat@kk.gov.hu elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levelében, illetve az Adatkezelő székhelyére (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Adatkezelő az érinettek kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről Adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az érintett kérelmét Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának tényéről, annak okairól és a jogorvoslati jogairól.
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett:
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
c) Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.


10. Egyéb rendelkezések

A Versenyen résztvevő személy (tanuló, pedagógus) külön nyilatkozatot köteles tenni különösen arra vonatkozóan, hogy a jelen szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, illetve az adatkezelési tájékoztatást elfogadta, és a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. A Szervező más nyilatkozat megtételét is megkövetelheti a jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
A Versennyel kapcsolatos kérdések fogadására a Szervező külön elektronikus elérhetőségeket tart fent, amelyek a www.matechversenyek.hu weboldalon megtalálhatóak.
A Facebook semmilyen szempontból nem felelős a Versenyért, annak lebonyolításáért, vagy végeredményéért.