Az Országos Kreatív Matematika Verseny
Versenyszabályzata

 

1. Az Országos Kreatív Matematika Verseny (a továbbiakban: Verseny) szervezője

A Verseny szervezője a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Szervező).
A Szervező székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

2. A Verseny célja

A Verseny célja az, hogy az azon részt vevő tanulók matematikai ismereteikre alapozva olyan feladatokat oldjanak meg, amelyekben a kreatív gondolkodás, a digitális tudás, a digitális eszközhasználat is jelentős szerepet kap. A Verseny célja az is, hogy fejlessze a részt vevő tanulók problémamegoldó képességét, a csapatmunkát, és teret adjon a digitális eszközök kreatív alkalmazásának, megmutatva, hogy nem csak tanulni, de versenyezni is lehet úgy, hogy közben élményeket szereznek a tanulók.

3. A Verseny menete

A Verseny három fordulóból áll, az egyes fordulók értékelése külön-külön történik.
A Versennyel kapcsolatos mindenkori részletes információk a www.matechversenyek.hu oldalon és a Verseny Facebook oldalán, a www.facebook.com/matechverseny oldalon érhetőek el 2019. december 2. napjától.
A Verseny időtartama: 2019. december 2. -  2020. április 20.
Döntő és eredményhirdetés: 2020. április 20.
Első forduló 2020. január 16.
Az első forduló lebonyolítása „online” módon történik, az egyes feladatok megoldásait meghatározott szempontrendszer szerint pontozzák. A feladatok megoldásához szükséges kiegészítő információkat, illetve a forduló előtt esetlegesen kitűzött feladatokat a csapatok a Verseny honlapján és Facebook oldalán érhetik el.
A második fordulóba az első forduló eredményei és a Versenybizottság döntése alapján meghatározott számú csapat jut tovább. A továbbjutó csapatok listáját a Szervező a Verseny honlapján hozza nyilvánosságra az első fordulót követő két héten belül.
Második forduló 2020. február 20.
Az második forduló lebonyolítása az első fordulóhoz hasonlóan „online” módon történik, az egyes feladatok megoldásait meghatározott szempontrendszer szerint pontozzák. A második fordulóba jutott csapatok a kiegészítő információkat, illetve a forduló előtt esetlegesen kitűzött újabb feladatokat, a Verseny honlapján és Facebook oldalán érhetik el.
A második fordulóból továbbjutó csapatok neveit a rendezők a Verseny honlapján hozzák nyilvánosságra a fordulót követő két héten belül. A második forduló alapján a

 • 6 legjobb eredményt elérő, emelt szintű matematika oktatásban résztvevő (három csapattag közül legalább ketten heti több mint 5 órában tanulnak matematikát) és a
 • 6 legjobb eredményt elérő, nem emelt szintű matematika oktatásban részt evő csapat

jut be az országos döntőbe. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet.
Az online fordulók lebonyolítása az érintett köznevelési intézmények felügyeletével történik.
Harmadik forduló (döntő) 2020. április 20.
A csapatoknak a döntőben, az előre kiküldött feladatkiírás és segédanyagok alapján a döntőt megelőzően elkészített versenyfeladatukat be kell mutatniuk, ezen kívül kreatív, digitális eszközhasználaton alapuló feladatokat kell megoldaniuk, amelyek szóbeli, írásbeli és gyakorlati – prezentációs – részekből állnak.
A harmadik fordulót a Klebelsberg Központ által felkért zsűri helyben értékeli. A zsűri a csapatok sorrendjét, azaz a helyezéseket az előzőleg kiadott feladatok értékelése, valamint a versenyfeladatokra adott pontszámok alapján dönti el, nagy hangsúlyt helyezve a gyakorlati feladatokra adott válaszokra, a megoldásban megmutatkozó kreativitásra, a csapatmunkára és az előadói készségre. A döntőn az emelt szintű és a nem emelt szintű matematika oktatásban résztvevő csapatok közül is az első három-három helyezett kerül díjazásra.
A döntőbe továbbjutó csapatok és kísérő tanáraik részére a Klebelsberg Központ az utazás költségét állja, a helyszínen a csapattagok és tanáraik részére büféebédet biztosít. Az egyes fordulókra elkészített versenymunkákat – amennyiben azok egyéni, eredeti jellegüknél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak – a Klebelsberg Központ saját szellemi tulajdonának tekinti, és ezért a versenyző tanulók felé díjfizetési kötelezettséggel nem tartozik.

4. A Versenyben való részvétel feltételei


A részvétellel kapcsolatos tudnivalók
A Versenyre a középiskolák 10. és 11. osztályos tanulóinak 3 fős csapatai jelentkezhetnek. A csapatokat a felkészítő tanáruk nevezi be a www.matechversenyek.hu weboldalon keresztül, aki egyben a Szervezővel a kapcsolatot is tartja. Egy iskola részéről több csapat is jelentkezhet, ugyanakkor egy adott iskola tanulója csak egy csapat tagja lehet. Egy felkészítő tanár több csapatot is regisztrálhat. A csapatregisztráció megtörténte után a csapat tagjai email értesítést kapnak a benevezés tényéről, majd ezt követően a saját elektronikus elérhetőségükkel külön-külön is kötelesek regisztrálni a www.matechversenyek.hu weboldalon. A részt vevő tanulók és a felkészítő tanárok külön hozzájáruló nyilatkozattal elfogadják a jelen versenyszabályzat illetve az adatkezelés feltételeit, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményeiket, munkáikat, valamint a róluk készült képmás (fotó és/vagy videó) és/vagy hangfelvételeket (a továbbiakban együtt: Felvétel) a Szervező kezelje, felhasználja, nyilvánosságra hozza. A szerzői (felhasználási) jogok a Szerző vagy valamely közreműködője által készített Felvétel tekintetében a Klebelsberg Központot illetik.
A jelentkezéssel az érintett köznevelési intézmények vállalják, hogy – amennyiben a csapat igényli – a szükséges informatikai feltételeket biztosítják a csapatoknak az első és második forduló időpontjában. A szükséges informatikai feltételek az alábbiak:

 • csapatonként 3 számítógép (legalább két magos, 2.0 Ghz Intel Core 2 Duo, vagy ennél jobb processzor, minimum 2GB RAM),
 • böngésző program, valamint
 • a HTML5, Flash, Java alapú tartalmak futtatására alkalmas megjelenítő felület (javasolt Firefox, Chrome). Számítógépek és diákok okos eszközeihez vezetékes és vezeték nélküli internet kapcsolat biztosítása (javasolt minimum letöltési sebesség: 10 Mbit/s, minimum feltöltési sebesség: 512 Kbit/s).

A nevezés módja
Az felkészítő tanárok csapataikat 2019. november 15-től 2019. december 2-ig nevezhetik be online módon a http://www.matechversenyek.hu oldalon elérhető regisztrációs felületen. A nevezés, illetve a Versenyen való részvétel ingyenes, azaz a résztvevő tanulók, a felkészítő tanárok, illetve az érintett intézmények sem pénz fizetésére, sem bárminemű vagyoni érték nyújtására nem kötelesek.
A tanulók a csapatregisztrációt követő további teendőkről a felkészítő pedagógus által az online regisztrációs felületen a jelentkezéskor megadott elektronikus elérhetőségükön kapnak további tájékoztatást.

5. Kizárás a Versenyből

A Versenyhez kapcsolódó – a kiírásban, a jelen versenyszabályzatban, illetve a feladatokhoz kapcsolódó leírásokban (a továbbiakban: versenydokumentumok) található – előírások megtartását a Verseny Szervezője ellenőrzi. Amennyiben valamely csapat, illetve pedagógus a versenydokumentumokban meghatározott előírásoknak, feltételeknek nem tesz eleget, úgy a Verseny Szervezője felhívja a csapat kapcsolattartóját, illetve a pedagógust a Versennyel kapcsolatos előírások betartására. Amennyiben a csapat, pedagógus ismételten olyan magatartást tanúsít, amely nem felel meg a versenydokumentumokban foglaltaknak, úgy a Szervező a csapatot, pedagógust jogosult kizárni a versenyből. Pedagógus kizárása esetén az érintett köznevelési intézmények más felkészítő tanárt kell kijelölnie.
Amennyiben egy csapat, illetve a csapat érdekében a felkészítő pedagógus olyan, a versenydokumentumokban meghatározott előírásokkal, feltételekkel össze nem egyeztethető tevékenységet végez, amelynek következtében valamely csapat jogosulatlan előnyhöz jut, és a jogosulatlan előny mértéke nem állapítható meg vagy a Verseny tisztasága nem állítható helyre, úgy a Szervező az érintett csapatot a Versenyből kizárja.
Az egyes fordulók és a döntő vonatkozásában előzetes feladatok kerülhetnek meghatározásra. Az előzetes feladatok kidolgozása kötelező, azon csapatok, akik az előzetes feladat kiírásában megadott határidőig előzetes feladatukat nem készítik el, és az előzetes feladat kiírásában megadott módon nem nyújtják be, azok a Verseny további fordulói és a döntő részvételéből kizárásra kerülnek.

6. Sorsolás

Amennyiben a Verseny lebonyolítása körében sorsolásra kerül sor – különösen, de nem kizárólagosan nyeremény kiosztása, feladatelosztás kapcsán – úgy a Szervező legalább 3 főből álló sorsolási bizottságot köteles létrehozni.
A sorsolási bizottság feladata a sorsolás részrehajlástól mentes, szabályszerű lebonyolításának felügyelete. A sorsolási bizottság személyesen ellenőrzi a sorsolás előkészítésének folyamatát, illetve a sorsolás lebonyolítását. A sorsolásban részt vevő tanulókat egyedileg beazonosítható módon [például (csapat)név feltüntetésével] kell a sorsolás folyamán külön-külön papír alapon regisztrálni. A regisztrációt követően az egyedi azonosítóval ellátott regisztrációs papírokat egyenként egymástól meg nem különböztethető lezárható borítékokban kell elhelyezni, majd a sorsolás alkalmával használandó előzetesen ellenőrzött üres urnába kell belehelyezni.
A sorsolást olyan csak olyan személy végezheti, aki a sorsolás előkészítésében nem vett részt.
A sorsolást végző személy az urnából egyenként annyi borítékot húz elő, amennyi a sorsolás előzetesen meghatározott feltételinek megfelel.
A sorsolás előkészítéséről és lebonyolításáról sorsolási jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

 • sorsolás helyszínét és időpontját,
 • a sorsolás tárgyát,
 • annak rögzítését, hogy a sorsoláson résztvevő valamennyi érintett regisztrálásra került,
 • a résztvevők regisztrációs lapjának elhelyezése körében azt, hogy a borítékok egyezőek, azokon sem külsérelmi nyom, sem pedig a regisztrációs lapok azonosításra alkalmas más jelölés nem található,
 • a sorsoláshoz használt urna üres, és a sorsolás részlehajlástól mentes lebonyolítására alkalmas
 • annak rögzítését, hogy a sorsolás során bármilyen rendkívüli esemény történt-e, illetve annak megállapítását, hogy a sorsolás szabályosan zajlott-e le.
 • a sorsolási bizottság valamennyi tagjának aláírását és a keltezést.

7. Nyertesek közzététele

A Szervező a nyertesek, illetve a nyertes csapatok nevét a Verseny honlapján és Facebook oldalán teszi közzé, amihez a részt vevő tanulók a Versenyre történő jelentkezéssel, illetve a nevezési és adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárulnak.

8. A döntő nyereményei


A Verseny nyereménye a döntő eredményhirdetése során kerül átadásra.
1. helyezett csapat: csapattagonként egy iPad
2. helyezett csapat: csapattagonként egy professzionális android rendszerű tablet
3. helyezett csapat: csapattagonként egy kamerás drón
A döntőbe jutott csapatok egyéb értékes jutalmakat kapnak.
A nyereményekhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
A Szervező a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9. Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).

Érintett: Az a természetes személy, aki a regisztráció során megadott adataival a Versenyen részt vesz és a Verseny feltételeit elfogadja (ideértve a jelen adatkezelési tájékoztatás tekintetében a versenyen részt vevő tanulókon kívül a versenyre a csapatot benevező tanárokat, valamint a tanulók feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőket vagy gondviselőket is).
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Klebesberg Központ (a továbbiakban a jelen adatkezelési tájékoztató tekintetében: Adatkezelő)
Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Rácz Andrea, email: andrea.racz@kk.gov.hu
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.
Adatkezelő a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tesz eleget.
Adatfeldolgozók megnevezése, elérhetőségei:
1.
MAX & FUTURE KFT.
Adószám: 12365423-2-43
Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Tel.: +36-1-799-1420
email: max@max.hu

2.
Dunaújvárosi Egyetem
Adószám: 15320988-2-07Székhely: 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A
Tel.: +36-25-551-108
E-mail cím: rektorihivatal@uniduna.hu

3.
Google LLC (“Google”)
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A Versenyre csapato(ka)t benevező pedagógus részéről: név, e-mail cím, munkáltató köznevelési intézmény 6 jegyű OM azonosítója, köznevelési intézmény neve, pedagógus 11 jegyű azonosítója.
A Versenyre a csapat tagjaként részt vevő tanuló részéről: a természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), e-mail cím, évfolyam, csapatnév, Felvétel.
A Verseny harmadik fordulójára bejutó tanulókról: természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), e-mail cím, évfolyam, csapatnév, Felvétel.
A Verseny harmadik fordulójára bejutó tanulók – jelen lévő – felkészítő pedagógusairól: természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), Felvétel.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a Verseny résztvevőivel való kapcsolattartás (név, e-mail cím), továbbá a jogosultság ellenőrzése (intézmény 6 jegyű OM azonosítója, pedagógus 11 jegyű azonosítója), illetve a versenyeredmények kihirdetése (név) céljából kezeli. A Versenyre benevezni kívánó tanulók születési adatait (születési év, anyja neve, születési hónap, születési nap) az Adatkezelő a Versenyben való részvételi feltétel megfelelésének ellenőrzése céljából kezeli.
A Felvételeket az Adatkezelő a Verseny népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve – versenyfeladatként beküldendő Felvétel esetén – a versenyfeladatok értékelése céljából kezeli. Adatkezelő a Verseny népszerűsítése érdekében a Felvételeket a www.matechversenyek.hu oldalon és a Verseny Facebook oldalán, a www.facebook.com/matechverseny oldalon, továbbá Verseny lebonyolításában közreműködő szervezetek, intézmények honlapján hozhatja nyilvánosságra.
Az adatkezelés jogalapja:

 • a csapat tagjaként részt vevő tanuló részéről a tanuló, valamint a tanuló feletti szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy gondviselője hozzájárulása,
 • a Versenyre csapato(ka)t benevező tanár esetén az érintett tanár hozzájárulása.

Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal: Klebesberg Központ, mint Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat – a Verseny nyerteseinek nevét kivéve – rajta és a Verseny lebonyolításában részt vevőkön (ideértve az adatfeldolgozókat is) kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az érintett hozzájárul. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
A Verseny nyerteseinek nevét a Verseny Szervezője a Verseny honlapján és Facebook oldalán teszi közzé.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama – a Felvételek kivételével – az adatkezelés céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. A Versenyre nevezés során (regisztráció) megadott adatok kezelésének időtartama 2019. december 2. − 2020. április 30.
A Versenyen részt vevő tanulókról, pedagógusokról készült Felvételeket, valamint a Verseny nyerteseinek nevét az Adatkezelő az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására irányuló kérelmet az 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46. címre vagy az ugyfelszolgalat@kk.gov.hu elektronikus elérhetőségre eljutatott levélben kérheti az adatkezeléssel érintett.
Az adatkezeléssel érintett jogai:
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból mennyi ideig kezeli az Adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor mely jogszabályok alapján mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést az Adatkezelő, vagy kinek továbbította a személyes adatokat.
Az érintett kérheti személyes adatainak törlését. A Verseny időtartama alatt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, vagy törlési kérelem benyújtása esetén a személyes adatokat Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli, a résztvevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Versenyben a továbbiakban nem vehet részt. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintetek jogosultak arra is, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezeléssel érintett az Adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy profilalkotás céljából továbbítaná vagy felhasználná.
Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy kérjék ezen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.
Érintettel a fenti jogaikat az ugyfelszolgalat@kk.gov.hu elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levelében, illetve az Adatkezelő székhelyére (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Adatkezelő az érinettek kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről Adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett kérelmét Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.
A tájékoztatás elmaradása, vagy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.

10. Egyéb rendelkezések


A Versenyen résztvevő személy (tanuló. pedagógus) külön nyilatkozatot köteles tenni különösen arra vonatkozóan, hogy a jelen szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, illetve az adatkezelési tájékoztatást elfogadta, és a személyes adati kezeléséhez hozzájárul. A Szervező más nyilatkozat megtételét is megkövetelheti a jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
A Versennyel kapcsolatos kérdések fogadására a Szervező külön elektronikus elérhetőségeket tart fent, amelyek a www.matechversenyek.hu weboldalon megtalálhatóak.
A Facebook semmilyen szempontból nem felelős a Versenyért, annak lebonyolításáért, vagy végeredményéért.